Condicions generals

Serveis Preventius Catalonia, S.L

CIF: B62739917

La informació que rebem quan es fa un registre és completament confidencial i únicament SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. tindrà accés a les dades. Registrar-se en SP Catalonia, S.L. és gratuït. L'usuari tindrà accés a les seves dades personals mitjançant un usuari i contrasenya que pot canviar en qualsevol moment. El client no està obligat a registrar-se i pot donar-se de baixa quan vulgui.

Previ a la contractació: Informació necessària.

Les condicions generals de contractació juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se en determinats casos regularan expressament les relacions sorgides entre SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. i els Usuaris que contractin els productes oferts a través de la web de SPCatalonia. Les presents Condicions Generals s'han redactat de conformitat amb l'ordenament jurídic espanyol:

En la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

  • La Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació.
  • El Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998.
  • La Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista.
  • El Reial decret llei 14/1999 regulador de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

L'adquisició de qualsevol dels productes de la web de SPCatalonia suposa l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. Així com a les Condicions Particulars que, si escau, regeixin l'adquisició.

Les presents Condicions Generals sumades a aquelles condicions que específicament s'indiquin en les pantalles de navegació informen dels tràmits necessaris per a l'adquisició de productes. El client, en concepte d'usuari, declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a realitzar aquest procés de compra.

Els productes oferts en la web de SPCatalonia juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. Les imatges dels productes mostren amb la major precisió possible el color dels productes, però la qualitat, configuració i resolució del monitor de l'ordinador, telèfon intel·ligent o tablet poden influir en la percepció dels colors, per la qual cosa pot donar-se alguna lleugera diferència de color entre el producte real i el reflectit en pantalla.

SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. no garanteix que el color mostrat en la pantalla sigui una reproducció exacta al del producte final que es rebi.

SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. es reserva el dret a decidir a cada moment els productes que es mostrin i s'ofereixin als Usuaris a través de la web de SPCatalonia. Igualment podrà addicionar nous productes als inclosos en aquest moment en la web de SPCatalonia els quals es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals en vigor en aquest moment. A decisió pròpia, SERVEISPREVENTIUS CATALONIA, S.L. es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís a qualsevol dels productes oferts en la web de SPCatalonia.

Adquisició dels productes: Procediment.

Per a accedir i efectuar el registre en la web de SPCatalonia hauran de ser majors d'edat (18 anys). El registre és necessari per a l'adquisició dels productes en la web de SPCatalonia. Accedint a la zona corresponent de la web hauran d'emplenar les instruccions que apareguin en pantalla i així mateix es requerirà executar les següents instruccions, així com unes altres que s'incloguin en les altres pantalles de la web de SPCatalonia: Emplenament complet del formulari electrònic, seguint els passos i les instruccions indicades. Pulsació de la icona/botó "ACCEPTAR" I finalment, la recepció en el compte de correu electrònic facilitada per l'Usuari per a la conformitat del registre. El login i la contrasenya facilitats per l'Usuari en el moment del registre a SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. tenen caràcter personal i intransferible i són elements identificadors i habilitadors per a accedir i efectuar les compres. Només la contrasenya podrà ser modificada per l'usuari. En aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

Ja registrat, l'usuari podrà realitzar el procés de compra seleccionant el producte desitjat a través del cercador o mitjançant l'estructura de categoria de productes. Una vegada seleccionat afegir-ho a la ‘Cistella de la Compra’, segons les indicacions recollides en pantalla. Emplenant a aquest efecte el formulari de comanda subministrada i enviant-lo, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com si escau, de les Condicions Particulars que puguin existir per a cada condició particular. La compra s'entendrà finalitzada i efectuada amb tots els efectes legals. Seguidament SPCatalonia remetrà per e-mail a l'Usuari/Comprador un comprovant de la compra. Així mateix, l'Usuari/Comprador podrà descarregar-se accedint amb el seu usuari i contrasenya a la factura corresponent a la comanda realitzada o sol·licitar-la a SPCatalonia perquè la hi enviï. Només el document identificat com a tal tindrà validesa com a factura.

En cas que un usuari o client mantingui saldos deutors amb SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L., aquest es reserva el dret de cancel·lar l'usuari i la contrasenya d'accés.

Garantia

Per a fer ús de la garantia l'usuari haurà de comunicar-lo prèviament al departament de servei comercial, no sent acceptat en els nostres magatzems cap mercaderia que no hagi estat prèviament autoritzada al seu canvi, devolució o reparació per aquest departament.

La garantia es dirigeix únicament al titular que figuri en la factura i nomes el titular podrà exigir la mateixa.

El consumidor haurà d'informar a SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. de la falta de conformitat en el termini de dos (2) mesos des que va tenir coneixement d'ella. La garantia dels productes venuts entre SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent, en particular, en l'esmentat RD 1/2007, article 114 i següents, que prèviament indica. El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent enfront d'ell de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.

Aquest marc legal té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per a exigir el sanejament quan el ben adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, tret que una d'aquestes resulti impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

En cas de falta de conformitat del producte, es reconeix un termini de dos (2) anys per a consumidors i un termini d'un (1) any per a professionals i autònoms, a comptar des del moment del lliurament. Independentment d'això només en els 6 mesos següents al lliurament es presumirà que la falta de conformitat ja existia en el moment d'aquesta, corresponent al comprador provar, que el bé era no conforme, d'acord amb l'article 114 i següents del RD 1/2007.

Passats els 6 primers mesos des de la data de factura, els equips per la reparació hauran de ser enviats a ports pagats pel client. SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. es reserva el dret a comprovar que el defecte ha estat provocat per fallada de fabricació o per mal ús. Si el producte està en garantia, SPCatalonia abonarà al client els ports pagats i la devolució al client serà a càrrec de SERVEIS PREVENTIUSCATALONIA, S.L. Si el producte no està en garantia, el client haurà de recollir el producte fent-se càrrec de les despeses de transport. Les parts consumibles com a bateries, cables, piles, bombetes, fusibles etc. no entren en la garantia juntament amb els accessoris.

Durant el període de reparació o revisió, l'empresa no substituirà el producte

SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. es reserva el dret a sol·licitar a un servei tècnic oficial de la marca una verificació de l'origen del problema. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació serà facturable a l'usuari.

La garantia perdrà el seu valor:

En cas de pujades de tensió o connexió a un voltatge inadequat. Us indegut no seguint les instruccions del manual del producte.

Per qualsevol alteració realitzada en el producte, la seva documentació o factura.

Si es realitza qualsevol reparació de manera unilateral per part de l'usuari comprador.

Si no té o manca de la factura corresponent.

Legislació i jurisdicció aplicable.

Les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, si escau, s'estableixin, s'interpretaran i regiran conforme a les lleis espanyoles. En cas de controvèrsia s'esmenarà davant els tribunals competents.